1.Üldsätted

1.1 Companion Koolitus ja Companion Ärikoolitus (edaspidi Kool) on täiskasvanute koolitusasutus. Companion Koolituse pidajaks on Companion Koolitus Mittetulundusühing. Companion Ärikoolituse pidajaks on Companion OÜ.

1.2 Kool korraldab tööalast ja vabahariduslikku esmast-, ümber- ja täiendkoolitust

1.3 Kooli asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn

1.4 Kooli asjaajamiskeel on eesti keel. Õppekeeled on eesti ja vene keel.

1.5 Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

1.6 Õppekorralduse aluseks on kooli pidaja poolt kinnitatud õppekavad.

1.7 Õppekava on õpingute alusdokument, kus on määratletud:

1) õppekava nimetus;

2) õppekavarühm;

3) õpiväljundid;

4) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

5) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

6) õppe sisu;

7) õppekeskkonna kirjeldus;

8) lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;

9) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal.

[RT I, 11.11.2016, 1 — jõust. 01.01.2017]

 

1.8 Õppetööd viiakse läbi kursuste või seminaride vormis.

1.9 Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt vastavalt koolituskalendrile.

1.10 Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.11 Õppetöö toimub õppetööks sobivates koolituskeskuse ruumides, spetsiaalselt koolituse läbiviimiseks renditavates ruumides või koolituse tellija koolitusruumides

1.12 Isikuandmete kogumine ja töötlemine. Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

1.13 Vaidluste lahendamise kord

Kooli ja Õppija/koolitaja vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.

 

  1. Vastuvõtu, lõpetamise ja väljaarvamise tingimused ja kord

2.1 Koolitusele vastuvõtt toimub vastavalt õppija soovile, mida ta väljendab registreerimisel koolitusele kas veebilehe kaudu (www.companion.ee)_ , kodulehe väljavalitud koolituse juures registreerimise lingi kaudu,  e-posti teel  (koolitus@companion.ee) või telefoni teel (+372 605 1801; +372 5567 3216).

2.2 Interneti teel registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.

2.3 Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.

2.4 Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.

2.5 Õppetööst osavõttu  ja tasumise kohustuse kinnitab osaleja esimesel tunnil oma allkirjaga registreerimislehel.

2.6 Koolitusgruppi minimaalne koosseis koolituse alguseks sõltub koolitusest.

2.5 Koolil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

  1. 6 Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teatada kooli e-kirja teel (koolitus@companion.ee) vähemalt 3 päeva enne koolituse toimumist.

2.7. Koolitusest väljaarvamine toimub osaleja sooviavalduse põhjal või  kui osaleja korduvalt ilmub koolitusele narko- või alkoholijoobes või muu moel segab õppeprotsessi.

2.8. Kui koolituse katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.

2.9 Koolitus loetakse läbituks kui on täidetud õppekava mahus vähemalt 70% ja teised õppekavast tulenevad nõuded (test, iseseisev töö, arvestus jms).

2.10 Võimalust saada tõendi osaliselt läbitud koolituse kohta (kui koolitus katkes mõjuval põhjusel), otsustatakse igal juhtumil eraldi.

2.11 Koolituse lõppedes väljastatakse tunnistuse või tõendi.

2.11.1 Tõend väljastatakse täiendkoolituses osalemise või selle läbimise kohta juhul, kui         koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või õppija ei saavutanud neid.

2.11.2 Tunnistus väljastatakse täiendkoolituse läbimise kohta juhul, kui koolituse käigus   hinnati õpiväljundite saavutatust ja õppija saavutas need

2.12 Tunnistuse või tõendi kirjutavad alla koolituse läbi viinud koolitaja ja kooli juht.

2.13 Kõik tunnistused registreeritakse ja koolijuht peab arvestust tunnistuste kohta.

 

  1. Õppemaksu tasumise kord
  2. 1 Koolituse eest tasumine toimub kas ülekandega arvel viidatud rekvisiitidele, või sularahas.

3.2 Arve saadetakse e-mailiga  enne koolituse algust või antakse kätte paberkandjal esimesel tunnil.

3.3 Üldjuhul arve tasutakse arvel märgitud tähtajaks. Kui osalejal pole võimalust tähtaja kinni pidada, ta peab sellest teada andma kooli töötajale ja leppida temaga uue tähtaja.

3.4 Pikemate kursuste puhul on kokkuleppel koolitusjuhiga võimalik tasuda õppetöö eest ka osade kaupa.

3.5 Üldjuhul koolituse pooleli jätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.

Juhul, kui osalejal puudub võimalus läbida koolituse järgmise grupiga – õppetasu kompenseerimiseks osaleja  kirjalikult pöördub kooli juhi poole, iga juhtumi vaadetakse läbi individuaalselt.

3.6 Soodustused ja õppetasust vabastamine .  Üldjuhul koolis ei praktiseerita õppetasust vabastamist. Soodustused on vastavalt koolijuhi otsusele üksikutele koolitustele või kui koolitusele  ühest ettevõttes registreerub rohkem, kui 2 osalejat. Soodustuse suurus iga kord otsustatakse eraldi.

3.7 Koolitustele kehtestatud soodushinnad on nähtavad koolituse info juures.

3.8 Tulumaksu soodustust rakendatakse õppekavadele, mille eesmärk on tasemeõppe õppekavas sisalduva või kutsestandardis kirjeldatud kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine või keeleõpe. Tulumaksusoodustuse saamiseks osaleja peab täitma TSD deklaratsiooni ja vastada EMTA tingimustele.

 

  1. Õppija/koolitaja õigused ja kohustused

4.1 Õppijal on õigus:

4.1.1 saada kvaliteetset koolitust vastavalt valitud kursusele,

4.1.2 saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;

4.1.3 nõuda õppemaksu tagastamist kooli süül ära jäänud kursuste eest;

4.1.4 lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.

4.2. Õppijal on kohustus:

4.2.1 Osalema õppeprotsessis, mõjutava põhjuseta mitte jätta vahele koolitustunde.

4.2.2 tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt täienduskoolitusasutuse töötajate korraldustele;

4.2.3 hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja muud Koolitaja vara;

4.2.4 käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.

 

4.3 Koolitajal on õigus:

4.3.1 teha vajalikke muudatusi koolituse kavas ja koolitusmaterjalides, tagades koolituse kvaliteedi. Muudatused peavad olema enne kokkulepitud kooli juhatusega.

4.3.2 saada kokkulepitud tasu oma töö eest

4.3.3 nõuda kooli personali poolt vajalikud tehnilised abinõud kvaliteetse koolituse läbiviimiseks.

4.3.4 saada tagasisidet koolitatavate, tellijate ja kooli juhatuse poolt oma töö kohta.

 

4.4 Koolitajal on kohustus

4.4.1 Viia läbi koolituse vastavalt kehtestatud õppekavale.

.4.4.2 Valmistada ette koolituseks vajalikud materjalid ja saata kooli töötajatele paljundamiseks.

4.4.3 jälgida koolitusmaterjalide vastavuse kehtivatele  eeskirjadele ja õigusaktidele.

 

  1. Kvaliteedi tagamise alused

Kvaliteedi tagamise aluseks on võetud “Täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjal täiskasvanute täienduskoolitusasutustele“ .

5.1 Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamise kord:

— Täiskasvanute tööalase ja vabahariduslikku täienduskoolituse õppekava on koostatud lähtudes konkreetse sihtgrupi vajadustest, täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist, ning Haridus-­ ja Teadusministeeriumi juhendmaterjalidest;

—  Tasemekoolituse täienduskursuste kava koostatakse vastava valdkonna kutsestandardi või konkreetsete  kompetentsuste lähtudest;

— õppekavade täiendamine, uuendamine ja kaasajastamine toimub vastavalt vajadusele, kui muutuvad valdkonna reguleerivad õigusaktid, standardid, normid jne

—  lähtudes õppija vajaduste rahuldamisest, teatud pikemad koolituskavad saab läbida moodulite kaupa. Sel juhul õppija saab tõendi või tunnistuse ainult läbitud mooduli kohta.

— õppekavad avalikustatakse kooli veebilehel koos registreerimise alustamisega.

 

5.2 Õppekeskkonda kvaliteedi tagamise kord

5.2.1 Kool korraldab koolitusi õpperuumides, mis on varustatud tehniliste vahenditega ning koolitusruumi sisustus on sobilik täiskasvanu õppe läbiviimiseks. Spetsiifilised koolitused, nagu floristika, siidimaal või digi- kompetentsust täiendav õpe, toimuvad spetsiaalselt nende koolituste jaoks sisustatud ruumides.

5.2.2 Iga õppija saab koolituse läbimiseks vajalikud õppematerjalid  ja vahendid (v.a personaalarvuti). Koolitusmaterjalide maksumus on juba arvestatud koolituse hinna sees.

5.2.3 Koolituse käigus korraldatakse puhkepausi, millal õppijad saavad võtta kohvi-teed, vett

 

5.3 Koolitajate kvaliteedi tagamise kord

5.3.1 Koolitajatel on olemas õppe läbiviimiseks vajalik kutsekvalifikatsioon ning oma valdkonnas töökogemus.

5.3.2 Koolitajad omavad praktilisi kogemusi  täiskasvanute koolitusi läbiviimises

5.3.3 Koolitajad peavad tegelema pideva enesetäiendusega. Koolitaja kogemust peetakse eeliseks.

5.3. 4  Koolituse ja koolitajate kvaliteeti hinnatakse koolituse järgselt suulise ja kirjaliku/elektroonilise  tagasiside vormis. Tagasiside on anonüümne. Tagasiside puhul arvestatakse eelkõige ettepanekute korduvust.

Samuti võetakse koolituse järgselt suulise tagasiside ka  koolitaja poolt. Tagasiside läbiviimise eest vastutavad koolijuht või selleks volitatud kooli personal.

5.3.5 Mõlema poolte tagasiside vaadetakse kooli juhatuse poolt üle ning kokkuvõtte põhjal tehakse hinnang toimunud koolituse kvaliteedi kohta . Lähtuvalt sellest viiakse vajadusel sisse parendused, kus see on võimalik ning teostatav.

5.3.6 Korduvalti negatiivne tagasiside õppijate poolt  koolitaja kohta on alus õppejõu väljavahetamiseks.