1. Üldsätted

1.1 Companion Koolitus ja Companion Ärikoolitus (edaspidi Kool) on täiskasvanute koolitusasutus. Companion Koolituse pidajaks on Companion Koolitus Mittetulundusühing. Companion Ärikoolituse pidajaks on Companion OÜ.

1.2 Kool korraldab tööalast ja vabahariduslikku esmast-, ümber- ja täiendkoolitust

1.3 Kooli asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn

1.4 Kooli asjaajamiskeel on eesti keel. Õppekeeled on eesti ja veene keel.

1.5 Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

1.6 Õppekorralduse aluseks on kooli pidaja poolt kinnitatud õppekavad.

1.7 Õppekava on õpingute alusdokument, kus on määratletud:

1.7.1 õppe eesmärgid ja õppeala kestus;

1.7.2 õpingute alustamise tingimused;

1.7.3 õppekava nimetus;

1.7.4 õppekeel;

1.7.5 õppekava maht, sealhulgas iseseisva töö osakaal;

1.7.6 õppekava sisu kirjeldus koos õpetavate koolitajate nimedega;

1.7.7 õpingute lõpetamise nõuded;

1.7.8 õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused;

1.7.9 õppekavas seatud eesmärkide täitmiseks ja oskuste omandamiseks vajalike õpperuumide, sisustuse ja seadmete kirjeldus ning nende vastavus õigusaktides sätestatud tervisekaitsenõuetele, kui need on kehtestatud.

1.8 Õppetööd viiakse läbi kursuste või seminaride vormis.

1.9 Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt vastavalt koolituskalendrile.

1.10 Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit. 1.11 Õppetöö toimub õppetööks sobivates koolituskeskuse ruumides, spetsiaalselt koolituse läbiviimiseks renditavates ruumides või koolituse tellija koolitusruumides

  1. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

2.1 Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab internetis (www.companion.ee), e-posti teel (koolitus@companion.ee) või telefoni teel (+372 605 1801).

2.2 Interneti teel registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.

2.3 Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.

2.4 Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.

2.5 Koolil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

  1. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

3.1 Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

  1. Kooli vastuvõtmine, väljaarvamise ka lõpetamise kord.

4.1 Koolitatava võetakse kooli vastu sooviavalduse alusel.

4.2 Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja esimesel tunnil oma allkirjaga registreerimislehel.

4.3 Koolitatav arvatakse koolist välja isiklikku sooviavalduse põhjal

4.4 Kool loetakse lõpetatuks, kui õppekava mahust on täidetud vähemalt 80%

4.5 Koolituse lõppedes väljastatakse tunnistuse või tõendi. Tunnistus väljastatakse osalejale, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Tõend väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

  1. Õppemaksu tasumise kord

5.1 Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud rekvisiitidele.

5.2 Arve saadetakse e-mailiga või antakse kätte paberkandjal esimesel tunnil.

5.3 Üldjuhul arve tasutakse arvel märgitud tähtajaks.

5.4 Pikemate kursuste puhul on kokkuleppel koolitusjuhiga võimalik tasuda õppetöö eest ka osade kaupa.

  1. Koolitusest loobumine

6.1 Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada kooli e-kirja teel (koolitus@companion.ee).

  1. Koolituse katkestamine

7.1 Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.

  1. Lektorite kvalifikatsiooninõuded

8.1 Lektorid peavad omama vastava eriala haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust.

  1. Kvaliteeditagamine

Kvaliteeditagamise aluseks on võetud “Täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjal täiskasvanute täienduskoolitusasutustele“ :

9.1 Süsteemne sisehindamine ja ülevaade oma tegevustest;

9.2 Tulemuste võrdlemine enda eesmärkidega ja võrdlusuuringute tegemine;

9.3 Parendustegevuste väljaselgitamine ja nende kasutamine arendustegevuses; .

9.4 Koolituskeskuse hea käekäigu kujundamine: töötajate omavahelise koostöö parendamine; valdkonnapõhine hindamine, õppeprotsessi uuendamine sh õppemeetodid; organisatsiooni arendamine, tunnustussüsteemi rakendamine.

9.5 Koolituste sisulise ja korraldusliku kõrge kvaliteedi tagamine:

– tagasisideküsitluste läbiviimne: klientide ja partnerite rahulolu küsitlus (suuline või kirjalik vorm) ning analüüsi tegemine

9.6 Õppejõudude kvaliteedi tagamine.

  1. Vaidluste lahendamise kord

10.1 Kooli ja Õppija/lektori vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.