Meie õigusbüroo rakendab alljärgnevaid õigusabi eest tasumise viise.

 1. Poolte kokkuleppel kehtestatakse fikseeritud tasu (honorar) õigusabi eest, kusjuures kehtestatakse õigusabi eest tasumise tähtaeg ja kord: ühekordne sissemakse või osade kaupa. Tasu osade kaupa tasumisel kehtestatakse avanssi suurus ja honorari ülejäänud osa maksmise graafik.
 2. Lepinguga võidakse ette näha tunnitasu. Tunnitasu määr sõltub asja ja õigusabi osutamisel tehtava töö iseloomust ja keerukusest. Nii võetakse kohtuasja ajamisel aeg, mis on kulutatud järgmiste toimingute tegemiseks:
  • konsultatsioonid kliendiga;
  • läbirääkimised kolmandate isikutega kliendi ülesandel;
  • kliendi poolt esitatud dokumentide uurimine õigusliku positsiooni ning asja soodsa perspektiivi olemasolu või puudumise kindlaks tegemiseks;
  • vajalike dokumentide koostamine (näiteks pretensioon või ettepanek vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks, kirjalik arvamus, mis koostatakse kliendi eraldi korraldusel, hagiavaldus, vastus hagiavaldusele, vajalikud järelepärimised, taotlused, muud avaldused ja seletused, kaebused kohtuotsustele ja –määrustele, vastused vastaspoole või kolmandate isikute taotlustele, avaldustele ja kaebustele, muud dokumendid, milliste koostamine on vajalik või otstarbekas asja ajamiseks);
  • asjakohase kohtupraktika ja teaduskirjanduse uurimine;
  • vajaliku dokumentatsiooniga tutvumine riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustes;
  • kokkusaamised kaitsealusega, kes viibib vahi all ja kinnipidamiskohas (kriminaalasjades);
  • osavõtt menetlustoimingutest kriminaalasja eeluurimisel;
  • osavõtt kohtuistungitest;
  • komandeeringud väljaspool Tallinna asuvates kohtutes toimuvates istungites või eeluurimistoimingutes osalemiseks;
  • muud toimingud, mis on vajalikud või otstarbekohased õigusabi osutamiseks
 3. Tasu õigusabi eest võidakse kehtestada osana rahasummast, mis on saadud volitaja poolt õigusabi osutamise tagajärjel.
 4. Õigusbüroo sõlmib nn juriidilise teenindamise lepinguid, mille alusel maksab klient igakuiselt eelnevalt kokkulepitud tasu.
  Õigusabi eest tasumise kord kehtestatakse poolte kokkuleppel, lähtudes õigusabi olemusest ja muudest tähelepanuväärivatest asjaoludest.
  Tasu (honorar) ei sisalda kohtukulusid (eeskätt riigilõivu, ekspertiisi tegemise, vajalike dokumentide saamise ja koopiate tegemise kulusid registrites, arhiivides ja muudes asutustes), väljasõidukulusid ja kulusid spetsialisti abi saamiseks. Nimetatud kulud jäetakse kliendi kanda.