fbpx
Preloader logo

Võlanõustamise koolitus (226 t., sisaldab 50 t. praktikat)

Korraldaja

Companion Koolitus MTÜ
Telefon
+372 605 1801
E-post
koolitus@companion.ee
Companion Äri- ja Õigusekool

Koht

Companion Äri- ja Õigusekool
Ahtri 8-88, 10117 Tallinn, Estonia

Next Event

  Kursuse nimetus *:

  Vali keel:*


  Kliendile:*


  Osavõtjate andmed: *


  Firma nimi ja aadress: *


  Osavõtjate andmed: *


  Osalejate arv:*


  Telefon:


  E-posti aadress:*


  Küsimused lektorile:

  Kuupäev

  28 Jaan 2023 - 21 Apr 2023
  Ongoing...

  Aeg

  10:00 - 18:00

  Hind

  € 2,400.00

  Keeled

  eesti,
  vene

  Võlanõustamise koolitus (226 t., sisaldab 50 t. praktikat)

  NB!  Companion Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner 

  Companion Koolitus kutsub Teid koolitusele, mille eesmärgiks on finants-majanduslikku hädaolukorda sattunud isikute või perede abistamise tõhustamine võlanõustamise täiendkoolituse läbinud töötajate efektiivsema töö kaudu.

  Sihtrühm: sotsiaaltöötajad, kriminaalhooldajad, ohvriabi töötajad, juhtumikorraldajad ja teised, kelle töö eeldab toimetulekut võlaprobleemidega inimestega ja kõik, kes soovivad omandada uut elukutset ning tõsta oma konkurentsivõimet tööturul.

  Õppekava kogumaht: 226 tundi (millest on 50 tundi praktikat).

  Läbiviimise koht: MTÜ Companion auditoorium aadressil Ahtri 8, kab 88, Tallinn

  Meie lektorid:

  Katri Heinjärv – sotsiaaltöötaja, võlanõustaja, koolitaja. Koolitaja kogemus üle 15 aastat

  Eda Mölder – sotsiaaltöötaja, psühholoog, koolitaja. Koolitaja kogemus üle 20 aastat

  Ave-Pirjo Paluvere – jurist, kogemus üle 15 aastat

   

  Võlanõustaja täienduskoolituse kava

  Õpingute  

  alustamise  

  tingimused

  Täienduskoolitusel saab osaleda isik, kellel on riiklikult tunnustatud  kõrgharidus. Täienduskoolituse korraldajal on kohustus nõuda  koolitusel osalejalt haridust tõendavat dokumenti või selle kinnitatud  koopiat.
  Moodul  I
  Mooduli nimetus  Üldteadmised võlanõustamisest
  Mooduli eesmärk  Anda üldteadmised võlanõustamisteenusest ja võlanõustaja tööst

  Käsitletavad  

  teemad

  võlanõustamise mõiste, sisu ja eesmärk; 

  võlgadesse sattumise põhjused, psühholoogilised tegurid ja  tagajärjed; 

  võlausaldajad ja laenutooted; 

  võlasuhe ja selle kujunemise etapid; 

  lepingu sõlmimise alused ja põhimõtted; 

  ülevaade sotsiaalsüsteemist ja -toetustest; 

  õigusaktid ja kohtupraktika; 

  andmekaitsenõuded, nende järgimine ja isikuandmete  töötlemine; 

  aruandlus; 

  digipädevus, paberdokumentide ja digitaalsete dokumentide  säilitamine ja hävitamine; 

  võlanõustamisteenuse kvaliteedinõuded; 

  võlanõustaja kutse-eetika ja võlanõustaja kutse taotlemine; ennetus- ja teavitustöö

  Mooduli maht  22 tundi
  Õpiväljundid 

  Koolituse läbinu: 

  mõistab teenuse sisu, eesmärki ja võlanõustamises kasutavate  mõistete sisu; 

  tunneb õigusakte ning oskab leida oma tööks vajalikku infot; teab andmekaitsenõudeid ja oskab isikuandmeid nõuetekohaselt  töödelda; 

  tunneb võlanõustaja kutse-eetikat ja teenuse kvaliteedinõudeid

  Mooduli  

  lõpetamistingimus

  Testi tegemine 80% ulatuses. Testi küsimused õpiväljundite  saavutatuse kohta koostab koolitaja.
  Moodul  II
  Mooduli nimetus  Nõustajatöö korraldamine, nõustamisoskused ja -tehnikad
  Mooduli eesmärk  Anda ülevaade nõustamise protsessist, klienditöö põhimõtetest ja  meetoditest

  Käsitletavad  

  teemad

  nõustamiste planeerimine, korraldamine ja dokumenteerimine; psühhosotsiaalne töö ja kriisipsühholoogia alused; nõustamisstrateegiad ja kliendi jõustamine; 

  läbirääkimiste strateegiad ja takistused võlanõustamises (sh  praktilised treeningud);

   

  klienditöö põhimõtted, kliendiga usaldusliku suhte loomine,  arvestades kliendi erivajadusi ja kliendikesksust; 

  teo ja tagajärje seosed ja analüüs, võimalikud lahendused,  kuidas teo tagajärgedega toime tulla, võttes arvesse selle  võimalikke mõjusid tulevikus; 

  võrgustikutöö põhimõtted ja rakendamine; 

  aja- ja töömahu planeerimine; 

  refleksioon ja professionaalne enesearendamine

  Mooduli maht  21 tundi
  Õpiväljundid 

  valdab võlanõustamises vajalikke nõustamis- ja  

  suhtlemisstrateegiaid; 

  teab klienditöö põhimõtteid ja oskab hinnata erinevaid  kliendigruppe; 

  oskab luua teo ja tagajärje seoseid ning analüüsida, arvestades  võimalikke negatiivseid mõjusid ja kuidas neid tulevikus  ennetada; 

  oskab oma tegevust ja arenguvajadusi analüüsida ning anda  tagasisidet

  Mooduli  

  lõpetamistingimus

  Testi tegemine 80% ulatuses. Testi küsimused õpitud ainete kohta  koostab koolitaja.
  Moodul  III
  Mooduli nimetus  Kliendi võlasituatsioonid ja erinevad lahendused
  Mooduli eesmärk  Anda ülevaade, mida tuleb võlgnike majandusliku olukorra  hindamisel arvestada, pere-eelarve koostamise põhimõtetest,  erinevatele võlasituatsioonidele parema lahenduse leidmisest

  Käsitletavad  

  teemad

  kliendi ärakuulamine, probleemide ja põhjuste väljaselgitamine ja  määratlemine; 

  võladokumendid; 

  võlgadest ülevaate saamine (maksehäireregistrid, algatatud  täitemenetlused, e-toimik, maksuvõlgade sundtäitmine); võlajuhtumi analüüsimine, tegevusplaani koostamine, kiire  reageerimise vajaduse selgitamine; 

  nõuete aegumine, aegumiste taotlemine; 

  töötaja õigused ja kohustused (tööleping, võlaõiguslik leping); pere-eelarve koostamine ja analüüs; 

  võlgniku õigused ja kohustused; 

  kliendi tarbimisharjumised ja teadlikkuse suurendamine; osalemine läbirääkimistel ja kokkulepete sõlmimisel  võlausaldajate ja teiste asjaosalistega; 

  varade ja kohustuste pärimine ja pärandamine, pärandvara  inventuur ja pärandvara pankrot

  Mooduli maht  58 tundi
  Õpiväljundid 

  oskab kindlaks teha kliendi võlasituatsiooni ja tuua välja  võimalikud lahendusvariandid; 

  tunneb erialast terminoloogiat; 

  oskab selgitada erinevate lahenduste sisu ja tagajärgi; oskab analüüsida asjasse puutuvaid kohtulahendeid ja hinnata  kliendi kaasust õigusaktide alusel

  Mooduli  

  lõpetamistingimus

  Testi tegemine 80% ulatuses. Testi küsimused õpitud ainete kohta  koostab koolitaja.
  Moodul  IV
  Mooduli nimetus  Inkassomenetlused 
  Mooduli eesmärk  Anda ülevaade inkassomenetlustest ja inkassofirmade tegevustest

   

  Käsitletavad  

  teemad

  inkassonõuete seaduslikkuse hindamine; 

  inkassomenetlustega seotud riigikohtupraktika; 

  võlatunnistused

  Mooduli maht  10 tundi
  Õpiväljundid  teab, kuidas hinnata nõude seaduslikkust ja millele tugineda  (millistele seadusepunktidele või riigikohtu lahenditele)

  Mooduli  

  lõpetamistingimus

  Testi tegemine 80% ulatuses. Testi küsimused õpitud ainete kohta  koostab koolitaja.
  Moodul  V
  Mooduli nimetus  Kohtumenetlused võlgade sissenõudmiseks
  Mooduli eesmärk  Anda ülevaade kohtumenetluse protsessist ja elatisega seotud  teemadest

  Käsitletavad  

  teemad

  vastuväidete esitamine makseettepanekutele ja hagiavaldustele; menetlustega seotud tähtajad ja menetluste kulg; 

  nõustamine elatisnõude esitamisel, elatisabi, elatisvõlglastele  õiguste ja kohustuste selgitamine, jooksva elatise muutmise  taotlemine

  Mooduli maht  22 tundi
  Õpiväljundid 

  oskab koostada menetluses vajaminevaid dokumente; teab menetluste kulgu ja tähtaegasid; 

  oskab selgitada elatisega seonduvaid protsesse

  Mooduli lõpetamise  tingimus Testi tegemine 80% ulatuses. Testi küsimused õpitud ainete kohta  koostab koolitaja.
  Moodul  VI
  Mooduli nimetus  Täitemenetlused
  Mooduli eesmärk  Anda ülevaade täitemenetlusest ning kohtutäituri õigustest ja  kohustustest
  Mooduli maht  21 tundi
  Õpiväljundid 

  teab täitemenetluse põhimõtteid ja menetluse osaliste õigusi ja  kohustusi; 

  oskab arvestada arestimisele mittekuuluvat sissetulekut ja oskab  seda põhjendada; 

  teab elatisnõude täitmise erisusi

  Mooduli  

  lõpetamistingimus

  Testi tegemine 80% ulatuses. Testi küsimused õpitud ainete kohta  koostab koolitaja. 
  Moodul  VII
  Mooduli nimetus  Maksejõuetusmenetlused
  Mooduli eesmärk  Anda ülevaade maksejõuetusmenetlustest, nende erinevustest ja  maksevõime hindamisest

  Käsitletavad  

  teemad

  kliendi maksevõime hindamine/väljaselgitamine; 

  pankroti, kohustustest vabastamise ja võlgade  

  ümberkujundamise menetlused; 

  sobivaima menetluse valik maksejõuetusmenetluses; kohtule esitatava avalduse vormistamine ja riigilõivud antud  asjades; 

  ülevaade kohtu poolt määratava usaldusisiku tööst

  Mooduli maht  22 tundi
  Õpiväljundid 

  oskab hinnata kliendi varalist seisu ja maksevõimet ning leida  sobivaima lahenduse; 

  teab usaldusisiku ülesandeid, õigusi ja kohustusi; 

  oskab koostada maksejõuetuse avaldust

   

  Mooduli  

  lõpetamistingimus

  Testi tegemine 80% ulatuses. Testi küsimused õpitud ainete kohta  koostab koolitaja. 
  Mooduli nimetus  Praktika
  Mooduli eesmärk  Praktika eesmärk on anda õppijale võimalus tutvuda erialale  iseloomulike tööülesannetega ja töökeskkonnaga ning arendada  õppija analüüsivõimet ja probleemide lahendamise oskust

  Käsitletavad  

  teemad

  juhendatud praktika; 

  juhtumianalüüsi koostamine

  Mooduli maht  50 tundi
  Õpiväljundid  Praktika loetakse sooritatuks, kui õppija on selle läbinud täies mahus  ning esitanud praktika käigus lahendatud juhtumi kohta kirjaliku  analüüsi. 
  Nõuded koolitajale  Praktikat korraldab koolitaja. Praktika juhendajal peab olema  vähemalt kaheaastane töökogemus võlanõustajana.

  Mooduli  

  lõpetamistingimus

  Praktika loetakse sooritatuks, kui õppija on selle läbinud täies mahus  ning esitanud praktika käigus lahendatud juhtumi kohta kirjaliku  analüüsi.
  Mooduli nimetus  Lõpueksam
  Mooduli eesmärk  Lõpueksami eesmärk on teada saada, kas õppija on omandanud  võlanõustamiseks vajalikud teadmised ning oskab kliendijuhtumit  analüüsida ja valitud lahendusi põhjendada.
  Käsitletav teema  Lõpueksam seisneb ette antud juhtumi lahendamises ja  praktikaaruande suulises kaitsmises.
  Mooduli maht  4 tundi
  Õpiväljundid  Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õppija on esitanud õigesti  lahendatud kliendijuhtumi analüüsi, kliendijuhtumit analüüsinud ja  valitud lahendusi põhjendanud.

  Lõpetamise  

  tingimused

  Täienduskoolituse lõpetamise tingimuseks on vähemalt 90%  ulatuses auditoorses töös osalemine, vähemalt 80% ulatuses testide  tegemine, praktika sooritamine, praktikaaruande esitamine ja  lõpueksami sooritamine. Täienduskoolituse lõpetamise järel  väljastab koolituse korraldaja koolituse läbinule tunnistuse. 

   

  Koolitus toimub eesti keeles

  Koolituse hind: 2400 € (hinna sees on auditoorsed tundid, praktika ja õppematerjalid) Koolituse lõpetamine: programmi täitnud kursuslane saab tunnistuse.

  NB! 50 t praktikat on koolituse sees

  NB! Korraldaja jätab endale õiguse muuta vajadusel koolituse programmi ja töögraafikut.

  Eelregistreerimine vajalik: tel. 60 51 801, www.companion.ee e-mail: koolitus@companion.ee

   

  X
  div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://companion.ee/wp-content/uploads/2022/10/ofisy-1.png);background-color: #ffffff;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}