Preloader logo

Töökeskkonna ohutus. Koolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele (vene k.)

Kuupäev

14 - 16 Aug 2024

Aeg

10:00 - 16:30

Hind

220 €

Keeled

eesti,
vene

Töökeskkonna ohutus. Koolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele (vene k.)

 • Igas ettevõttes peab olema töökeskkonnaspetsialist.
 • Tööandjal on kohustus korraldada töötajatele juhendamine ja väljaõpe, ja korraldama töökeskkonna riskianalüüsi

Õppekeel:  vene keel

1.Õppekava nimetus:

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus.

2. Õppekavarühm:

Töötervishoid ja – kaitse.

3. Õppe kogumaht:

24 akadeemilist tundi.

4. Sihtgrupp:

Töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed.

Keskastmejuhid ja tööandjad, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid oma asutuses või ettevõttes, ning ka kõik teised töökeskkonnaga seonduvatest teemadest huvitunud inimesed.

5. Õppe eesmärk:

Koolituse lõpuks on osaleja omandanud oskuse tegutseda vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele (Tervise- ja tööministri 22.11.2018 määrus nr 50 “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses”).

6. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks osaleja:

– mõistab töötervishoiu ja tööohutuse põhimõtteid ja nõudeid;

– teab töökeskkonna ohutegurite võimalikke mõjusid töötajate töövõimele;

– koostab töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava ettevõttes;

– oskab hinnata töökeskkonna riske;

– oskab tagada töökeskkonnas tööde ohutust.

7. Õppesisu:

1. Üldsätted
1.1 Töökeskkonna mõiste .Töökeskkonna-alased õigusaktid
1.2.Töökeskkonnas esinevad ohud. Töökeskkonna-alase töö korraldus.
1.3 Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused.
1.4 Tööandja ja töötaja vastutus.
1.5 Riiklik järelevalve.
1.6 Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava.
1.7 Tööõnnetus ja kutsehaigestumine. Nende registreerimine, teatamine ja uurimine.
2. Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus
2.1 Nõuded töökohtadele, töövahenditele. Kaitsevahendite kasutamise nõuded.
2.2 Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord ettevõttes.
2.3.Töötajate tervisekontroll ja esmaabi korraldus.
2.4.Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele.
2.5.Töö arvutiga. Ergonoomia.
3. Riskianalüüs
3.1. Riskianalüüsi mõiste.
3.2. Riski hindamise meetodid.
3.3. Riskide ohjamise abinõud.
3.4. Teadmiste kontroll, kursuse lõpetamine.
8. Õppemeetodid:

Loengud, juhitud diskussioon, probleemõpe, grupi- ja paaristöö, praktiline ülesanne.

9. Õppekeskkond:

Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel renditavatel pindadel, mis vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Ruumid, sisseseade ja õppevara on esteetilise väljanägemisega. Koolitusruumis on täiskasvanutele sobilikud lauad ja toolid, mis võimaldavad koolitatavatel mugavalt õppetööst osa võtta. Ruumides on tagatud DATA-projektori olemasolu, tahvel ja internetiühendus. Osalejatel on arvuti kasutamise võimalus õppe-eesmärgil – olemas mobiilised klassiarvutid.

10. Õppematerjalide loend:

Lektorite poolt koostatud konspektid.

11. Hindamismeetod:

Kirjalik või suuline test.

12. Hindamiskriteeriumid:

Testi positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 75% õigeid vastuseid testiküsimustele.

13. Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% kontakttundides. Omandatud teadmisi hinnatakse kirjaliku või suulise testi käigus.

Tööinspektsiooni poolt tunnustatud tunnistus väljastatakse õppijale, kes on läbinud kursuse ja täitnud eelpool nimetatud tingimused.

Tõend väljastatakse õppijale, kes on osalenud vähem kui 75% tundides ning teadmiste kontrollis pole näidanud vajalikke teadmisi ja oskusi.

14. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Koolitaja, kes omab õpetatavale valdkonnale vastav haridus ja töökogemus.

Koolitaja : Natalja Andreitsenko (vene keel) – tööohutuse spetsialist, konsultant, vabakutseline koolitaja
Osavõtutasu: 180 euro + 22% km (hinna sees on koolitus, materjalid ja kohvipausid)
Info ja registreerimine: +372 605 1801, +372 5567 3216e-mail: koolitus@companion.ee

 

 

X

Korraldaja

Companion Äri- ja Õigusekool
Telefon
+372 605 1801
E-post
koolitus@companion.ee
Веб сайт
https://companion.ee/

Lektor

Companion Äri- ja Õigusekool

Koht

Companion Äri- ja Õigusekool
Ahtri 8-88, 10117 Tallinn, Estonia

Next Event

  Kursuse nimetus *:

  Vali keel:*


  Kliendile:*

  Osavõtjate andmed: *

  Firma nimi ja aadress: *


  Osavõtjate andmed: *

  Osalejate arv:*


  Telefon:


  E-posti aadress:*


  Küsimused lektorile:

  div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://companion.ee/wp-content/uploads/2022/10/ofisy-1.png);background-color: #ffffff;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}