Preloader logo

Kinnisvaramaakler (vene keeles)

pexels kampus production 8730024

Kuupäev

08 Apr 2024 - 28 Juuni 2024
Ongoing...

Aeg

09:15 - 12:30

Hind

1490 €

Keeled

eesti,
vene

Kinnisvaramaakler (vene keeles)

Companion Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Kinnisvaramaakleri töö eesmärgiks on käsundi alusel vahendada kinnisvara ostu-, müügi-, üüri ja renditehinguid ja anda kinnisvaravaldkonnaga seonduvat konsultatsiooni.

NB! Peale kursuse läbimist on võimalus sooritada praktikat kinnisvarabüroos.

Õppekeel: vene keel

1.Õppekava nimetus:

Kinnisvaramaakler

Programm on koostatud vastavalt Kinnisvaramaakler, tase 5 kutsestandardite nõuetele (kompetentsid B 3.1 – B3.5)

2. Õppekavarühm:

Hulgi- ja jaekaubandus

3. Õppe kogumaht:

100 akadeemilist tundi, nendest 88 kontakttundi ja 12 akadeemilist tundi iseseisvat tööd

4. Sihtgrupp:

Koolitus on mõeldud neile, kes soovivad omandada oskusi iseseisvalt töötada kinnisvaramaakleri kutsealal või maakleritele, kes tunnevad, et oleks vaja värskendada kinnisvara baasteadmisi.

Kõik spetsialistid ja ametnikud, kelle igapäeva töö hõlmab kinnisvaravaldkonda.

Kõik investorid, kes peavad vajalikuks lähemalt tundma õppida kinnisvaravaldkonnaga seotud baasteadmisi, põhimõisteid ja õigusakte.

5. Õppe eesmärk:

Anda teadmisi, praktilisi nõuandeid ja juhiseid neile, kes alustavad tööd kinnisvaraturul.

Koolituse tulemusena on õppijal teadmised ja oskused töötamiseks kinnisvaramaakleri kutsealal, mis võimaldavad edukalt suunduda tööturule ja leida rakendust kinnisvara valdkonnas.

6. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks osaleja:

– Tunneb kinnisvara põhimõisteid ja olemust ning moodustamise protsessi;

– Tunneb Eesti Vabariigi õigusakte, mis reguleerivad tegevust kinnisvaraturul;

– Oskab analüüsida turgu;

– Oskab leida kliente ja objekte;

– Oskab kasutada erinevaid kliendileidmise strateegiaid;

– Tunneb kinnisvaraturu protsesse;

– Tunneb kinnisvara müügitöö põhimõtteid;

– Oskab luua ja hallata oma kliendibaasi;

– Valdab infot pangalaenudest ja notariaalsetest toimingutest;

– Oskab tegeleda vastuväidetega.

7. Õppesisu:

1)Üldmoodul: (auditoorium, Ahtri 8-89)

– Kutsestandard, eriterminoloogia;

– Ülevaade olukorrast kinnisvaraturul Eestis;

– Kinnisvarabüroo funktsioonid;

– Kinnisvaramaakleri õigused ja kohustused;

– Maakleri roll tehingutes kinnisvaraturul, töö spetsiifika;

– Eetikakoodeks;

– Maakleri osalemine ostja ja müüja vaheliste vaidluste lahendamisel.

2) Õigusmoodul (Auditoorium, Ahtri 8-89)

Kinnistusraamat ja omandiõigused:

Kinnistusraamat (mida saab ja peaks kinnisvaraandmetest näha)

Omandi- ja valdamisõigused

– abikaasade vara

– kaasomand

Tehingu mõiste:

– Tehingu subjektid: füüsiline isik, juriidiline isik, avalik-õiguslik juriidiline isik

– Tehingute vormid ja tehingute tühisus

– Volikiri

– Ostueesõigus ja selle realiseerimine

Pärand ja kingitus:

– Testamendijärgne pärimine

– Pärimine seaduse alusel

– Kohustuslik osa

– Pärandist loobumine

Maakleri dokumendivoog:

– Maaklerileping

– Broneerimisleping ja selle erinevused ostu-müügi eellepingust

– Tehinguks vajalike dokumentide koostamine

– Müügilepingu tingimused, mis nõuavad erilist tähelepanu

– Tehingu eseme varjatud puudused/defektid

– Hüpoteek

Üürimisleping:

– Tähtajaline, tähtajatu üürimisleping;

– Üürniku õigused ja kohustused;

– Üürileandja õigused ja kohustused;

– Rentimise lõpetamise viisid ja kord

3)Turunduse moodul (online, Zoom)

Turunduse alused, 1. osa:

– Turunduse olemus ja kaasaegsed lähenemised;

– Turundusstrateegiad;

– Sihtrühma valik.

Turunduse põhitõed, 2. osa:

– Konkurentsianalüüs

– Hinnakujundus

– Positsioneerimine

– Sortimendi koostamise põhimõtted

Eneseturundus:

– Kuvand (imago) ja positsioneerimine

– Õige sihtrühma valimine lähtudes nende tugevatest külgedest ja turuolukorrast

– Kuidas ennast reklaamida

Klientide meelitamise strateegiad:

– Klientide leidmine

– Erinevad turustuskanalid

– Plii genereerimine

– Kliendi saatmine

Reklaami teksti kirjutamine:

– AIDA põhimõte

– Uudiskirjade koostamine

– Klientidega ärilise kirjavahetuse eripärad

Müügietapid ja põhilised müügitehnikad:

– Klienditeekond;

– Müügietappide järjestus;

– Müügilehter;

– Mis on igas etapis oluline kinnisvara müüjale ja kinnisvara ostjale.

Kinnisvara digitaalne turundus:

– Digitaalse turunduse tööriistad

– Analüütika ja selle kasutamine

– Kasulikud vahendid tööks

– Sotsiaalvõrgustike potentsiaalikasutamine

Osalejate turundusprojektide esitamine.

4)Psühholoogiamoodul (online, Zoom)

Erinevat tüüpi inimesed ja nendega koostöö omadused:

– Oma tüübi määratlemine ja erinevate tüüpide ülevaade (psühhogeomeetria);

– Isiksuse struktuur ja erinevad teadvuse tasemed;

– Kellega tasub koostööd teha ja kellega mitte?

– Käitumise ennustamine tüüpiliste tunnuste alusel;

Eduni viivate suhete ja ärilise suhtluse põhiprintsiibid:

– Kuidas süsteem töötab ja kuidas mõista oma kohta süsteemis;

– Täiskasvanu positsioon

– Usaldus, kokkulepped ja lepingute sõlmimine;

– Kuidas tekib usaldus?

– Mida on vaja konkreetselt täpsustada, millised kokkulepped kirjalikult fikseerida;

Maakleri isikuomadused, eneseesitluse põhitõed ja läbipõlemise ennetamine:

– Esitluspõhimõtted;

– Läbipõlemise ennetamine;

– Enesemotivatsioon ja emotsionaalne skaala;

– Ajaplaneerimise ja enesekorralduse alused;

Kliendi, partnerite ja ostjatega läbirääkimisprotsessi ülesehitamise oskused:

– Erinev lähenemine kliendile olenevalt eri tüüpidest (sh Maslow);

– Kaotatud kontakti taastamine;

– Ärietiketi alused ja nende praktiline tähendus;

– Kuidas luua uusi kontakte.

Reklaami psühholoogia:

– turunduse põhialused

– Tähelepanu ja mõju erinevates reklaamikanalites;

– Psühholoogilised nipid ja lõksud;

– Reklaamikampaaniate tüüpilised vead ja õnnestumised näidetel.

Kontakti loomine:

– Suhtlemisoskused;

– Külma publikuga töötamise põhimõtted;

– Vastuväidete käsitlemise tehnikad;

– Keskkonnasõbraliku lähenemise viisid tehingule;

– Müügijärgne suhtlus.

Kuidas kaitsta oma arvamust ja piire etiketti rikkumata.

– Vaidlus- või konfliktolukordade lahendamine;

– Fraasid, mis neutraliseerivad agressiooni või negatiivsust;

– Oma arvamuse provotseerimata esitamise vorm;

– Konfliktide lahendamise algoritm ja nende ennetamine;

Eneseanalüüs enesekorralduses ja töös klientidega:

– Ajaplaneerimise alused;

– Ülevaade käsitletavatest teemadest;

– Saadud kogemuse analüüs ja arutelu;

– Probleemide ja praktiliste detailide analüüs töös klientide ja partneritega praktilistel näidetel.

5)Fotograafia moodul (Auditoorium, Ahtri 8-89)

Üldmoodul.

– Millist tehnikat kasutada pildistamisel, video filmimisel ja kas olemasolevaga on võimalik läbi saada;

– Millised on kinnisvarafotograafia/video kvaliteedi hindamise kriteeriumid ja kuidas need tõstavad fotode atraktiivsust;

– Millele ja kuidas potentsiaalsete ostjate tähelepanu koondada;

– Kas objekti tuleb pildistamiseks ette valmistada ja kuidas seda teha;

– Kuidas kasutada saadud fotosid maksimaalselt ära objekti, oma ettevõtte reklaamimiseks ja uute kinnisvaramüüjate meelitamiseks.

Interjöörifotograafia põhitõed: kuidas pildistada, et kinnisvarafotod haaraksid rohkem tähelepanu ja mida pildistada, et fotod aitaksid kinnisvara müüa.

– Rakursid: kuidas luua interjöörist fotolugu ja millised kaamera seaded mõjutavad pildi tajumist;

– Valgus: valgusega töötamise tehnikad, kuidas vältida levinud vigu;

– Kompositsioon: Kompositsioonitehnikad heade piltide tegemiseks, lineaarne perspektiiv, aktsentide, detailide paigutus, ruumihõngu edasiandmine, panoraamid:

– Stiil. Fotode atmosfääri loomine, dekooriga töötamine, objektide esteetiline paigutus ja nende pildistamine;

– Elamukinnisvara pildistamine: korterid, majad, suvilad, katusekorterid, ridaelamud ja muud tüüpi inimasustuseks mõeldud hooned ja ruumid;

– Kaubanduslike interjööride pildistamine: võttebüroode, kohvikute, restoranide, ilusalongide ja meditsiinikeskuste omadused;

Pildistame telefoni või kaameraga (koridor, klass, saal, wc) + praktika klassiruumis. Digitaalne fototöötlus.

8. Õppemeetodid:

Loengud, seminar, praktilised tööd.

9. Õppekeskkond:

Õpe toimub osaliselt Companion Koolituse auditooriumis (kuni 12 kohta) ja osaliselt Zoom platvormi kaudu. Koolituse läbiviimiseks on olemas mööbel ja vajalikud tehnilised vahendid: sülearvutid litsenseeritud tarkvaraga, dataprojektor, tahvel. Samuti võivad osalejad tulla oma sülearvutiga. Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks kunstistuudios, mis vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Ruumid, sisseseade ja õppevara on esteetilise väljanägemisega.

10. Õppematerjalide loend:

Lektorite poolt koostatud õppematerjalid.

11. Hindamismeetod:

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt kursuse käigus praktiliste tööde põhjal.

12. Hindamiskriteeriumid:

Lõpueksam sooritatakse testi vormis. Lõpueksamile lubatakse üliõpilased, kes on saavutanud kursuse õpiväljundid ja osalenud vähemalt 75% kursuse mahust. Lõputest loetakse sooritatuks, kui üliõpilane vastas õigesti vähemalt 60% lõpueksami küsimustest ja näitas üles praktilisi oskusi.

13. Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid:

Vähemalt 75% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.

Vähemalt 75% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

Tõend väljastatakse õpilase kontakttundide arvu järgi, kuid mitte juhul, kui õpilane osales vähem kui pooltel õppetundidest.

14. Õpetaja kvalifikatsiooni kirjeldus:

Õppejõud, kellel on haridus ja kogemus õppetöö valdkonnas ning omab varasemat kogemust täiskasvanuhariduse valdkonna kutse õpetamisel.

Koolitajad:

Maria Ganža– professionaalne maakler, kinnisvarafirma omanik.

Marina Nappa –  diplomeeritud psühholoog, turundusspetsialist. Üle 15-aastase õpetamiskogemusega lektor.

Aleksei Smelov20-aastase kogemusega praktiseeriv jurist, õigusteaduste magister, ettevõtja ja konsultant.

Ernest Bondarenko – professionaalne fotograaf.

Toimumine: 08.04. – 28.06.2024,  9:15 – 12:30.

NB! Korraldajatel on õigus teha vajadusel programmis muudatusi.

Registreeri!  ⇒  Tel. 605 1801, 5567 3216,   e-mail: koolitus@companion.ee;

X

Korraldaja

Companion Äri- ja Õigusekool
Telefon
+372 605 1801
E-post
koolitus@companion.ee
Веб сайт
https://companion.ee/

Lektorid

Companion Äri- ja Õigusekool

Koht

Companion Äri- ja Õigusekool
Ahtri 8-88, 10117 Tallinn, Estonia

Next Event

  Kursuse nimetus *:

  Vali keel:*


  Kliendile:*

  Osavõtjate andmed: *

  Firma nimi ja aadress: *


  Osavõtjate andmed: *

  Osalejate arv:*


  Telefon:


  E-posti aadress:*


  Küsimused lektorile:

  div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://companion.ee/wp-content/uploads/2022/10/ofisy-1.png);background-color: #ffffff;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}