Preloader logo

Ettevõtluse juriidilised alused, vene keeles.

istockphoto 1227493576 612x612

Kuupäev

28 - 30 Aug 2023
Expired!

Aeg

17:00 - 19:30

Hind

150 €

Keeled

eesti,
vene

Ettevõtluse juriidilised alused, vene keeles.

On võimalus osaleda ka veebis!

Companion Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Õppekeel: vene keel

1.Õppekava nimetus:

Ettevõtluse juriidilised alused.

2. Õppekavarühm:

Õigus.

3. Õppe kogumaht:

9 akadeemilist tundi.

4. Sihtgrupp:

Kõik, kes soovivad tegeleda ettevõtlusega, vähese kogemusega ettevõtjad ning kõik, keda antud teema huvitab.

5. Õppe eesmärk:

Tutvustada firma registreerimise korda ning põhilisi juriidilisi küsimusi, mida ettevõtjad peavad oma tegevuse käigus lahendama.

Oskuste kujundamine, kuidas teostada (olemasoleva või potentsiaalse) ärimudeli esmast juriidilist analüüsi, eesmärgiga minimeerida riske ning kahjusid, mis on seotud õiguslike nõuete alahindamise või ignoreerimisega.

6. Õpiväljundid:

Kursuse lõpus õpilane:

– oskab iseseisvalt registreerida lihtsat osaühingut ühe või kahe osalejaga;

– oskab iseseisvalt registreerida kaubamärki Eesti Patendiametis;

– teeb vahet töölepingu ja töövõtulepingu vahel ning tunneb mõlema eeliseid;

– teab, kuidas luua juriidiliselt korrektseid suhteid partnerite ja klientidega;

– teab, kus ja kuidas kaitsta oma õigusi;

– teeb vahet firma likvideerimise ja pankroti vahel.

7. Kursuse sisu:

Tegeleme selliste küsimustega nagu: kuidas valida sobivat tegevusvormi, registreerida firmat, sõlmida lepinguid partnerite, töötajate ning klientidega? Kuidas käituda maksukontrolli ajal: õigused ja kohustused. Kuidas lahendada partneriga konflikte? Millega garanteerida kohustuste täitmist? Millal tasub pöörduda kohtusse ning kuidas võita kohtuvaidlust?

  1. Millest vormistamise puhul alustada? Registreerimise kord (iseseisvalt internetis või notariaalselt). Äritegevuse vormi valimine, nende põhilised erinevused:

1.1. Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE)

1.2. Osaühing (OÜ)

1.3. Aktsiaselts (AS)

  2. Litsentsid ning äritegevuse kohustuslik registreerimine

2.1. Millal tuleb saada litsentsi ning millal registreerida oma tegevust majandustegevuse registris?

2.2. Litsentsi saamise ning majandustegevuse registris tegevuse registreerimise kord.

2.3. Litsentsita või tegevuse majandusregistris registreerimata jätmise korral töötamise tagajärjed.

  3. Personal. Mida valida: töölepingut või töövõtulepingut? Põhilised erinevused ning rakendamise võimalused.

  4. Kaubamärk kui investeering (juriidilised aspektid).

  5. Suhted klientidega. Kas tasub sõlmida kirjalikke lepinguid või mitte? Kohustuste täitmise garantiid.

  6. Klient ei täida kohustusi. Võlgade sissenõudmise viisid ja kord. Millal on mõistlik pöörduda kohtusse? Kohtuotsuse täitmine.

  7. Maksukontroll. Mida võib nõuda maksuinspektor? Teie õigused ja kohustused. Maksu- ja Tolliameti korralduse peale edasikaebamise kord. Peamised Maksu- ja Tolliamet pretensioonid/nõuded, mis võivad viia maksude sissenõudmiseni.

 8. Firma ei saa oma kohustustega hakkama. Tagajärjed. Pankrotimenetlus.

 9. Tegevuse lõpetamine. Likvideerimise kord.

Kuulajad saavad kursuse raames:

– Kursuse lühimaterjale;

– Töölepingu näidise (vene ja eesti keeles);

– Töövõtulepingu näidise (vene ja eesti keeles);

– Käsunduslepingu näidise (vene ja eesti keeles);

– Hagiavalduse näidise võlgade sissenõudmiseks (vene ja eesti keeles);

– Personaalset nõustamist kursuse programmi raames.

8. Õppemeetodid:

Loengud, grupiarutelud, praktilised ülesanded.

9. Õpikeskkond:

Õpe toimub auditooriumis Ahtri 8 (võimalus osaleda veebis Zoomi vahendusel), reaalajas.

Õppeasutuses on olemas vajalik mööbel ja tehnilised varustus: dataprojektor, valge tahvel. Õpilased võivad ka oma sülearvutiga tulla. Õppetegevus toimub ruumis, mis vastab hügieeninõuetele. Klassis on iga õpilase jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Ruumil, seadmetel ning õppematerjalidel on esteetiline välimus.

10. Õppematerjalide loetelu:

Õppejõu poolt valmistatud õppematerjalid.

11. Hindamismeetod:

Õpieesmärkide saavutamist hinnatakse mitteeristavalt (arvestatud/ mittearvestatud) grupiaruteludes osalemise, kursuse ajal ülesannete täitmise ning lõputesti läbimise alusel.

12. Hindamiskriteeriumid:

Kogu koolituse läbimise lõpus teostatakse suulist testimist küsimuse-vastuse vormis. Test on arvestatud, kui õigete vastuste arv ületab 60% (positiivne tulemus).

13. Nõudmised kursuse lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid:

Kursuse lõpetamiseks on tarvis osaleda vähemalt 90% kontakttundidest ning saada lõputesti sooritamisel positiivne tulemus.

Tunnistus kursuse lõpetamise kohta väljastatakse, kui õpilane täitis nõudmisi kursuse lõpetamiseks ning saavutas seatud õpieesmärke.

Tõend kursuse läbimise kohta väljastatakse, kui õpilane ei täitnud nõudmisi kursuse lõpetamiseks, kuid osales kursusel. Tõend väljastatakse läbitud tundidele ja teemadele vastavalt.

14. Kvalifikatsiooni, hariduse või töökogemuse kirjeldus, mis tõendavad õppejõu pädevust:

Õppejõududel on õigusalane kõrgharidus ning vastav töökogemus õigusvaldkonnas.

Koolitaja: Aleksei Smelov, jurist, magister, Companion Õigusbüroo omanik, koolitaja kogemus üle 5 aastat.

Koolitus toimub 28., 29., 30. augustil kell 17.00 – 19.30.

NBKorraldajatel on õigus teha vajadusel programmis muudatusi.

Registreeri!  ⇒ Tel. 605 18015567 3216,   e-mail: koolitus@companion.ee;

 

X

Korraldaja

Companion Äri- ja Õigusekool
Telefon
+372 605 1801
E-post
koolitus@companion.ee
Веб сайт
https://companion.ee/

Lektor

 • Aleksei Smelov

  20-aastase kogemusega praktiseeriv jurist, õigusteaduste magister, ettevõtja ja konsultant

Companion Äri- ja Õigusekool

Koht

Companion Äri- ja Õigusekool
Ahtri 8-88, 10117 Tallinn, Estonia

Next Event

  Kursuse nimetus *:

  Vali keel:*


  Kliendile:*

  Osavõtjate andmed: *

  Firma nimi ja aadress: *


  Osavõtjate andmed: *

  Osalejate arv:*


  Telefon:


  E-posti aadress:*


  Küsimused lektorile:

  div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://companion.ee/wp-content/uploads/2022/10/ofisy-1.png);background-color: #ffffff;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}