Preloader logo

Eesti keele kursus algajatele, tase A1.

эстонский

Kuupäev

04 Nov 2024 - 31 Märt 2025

Aeg

17:15 - 19:30

Hind

1190 €

Keeled

eesti,
vene

Eesti keele kursus algajatele, tase A1.

Companion Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Tundides kasutab õpetaja lisaks üldtunnustatud õppematerjalidele oma, aastate jooksul välja töötatud õppemetoodikat, mille eesmärk ei ole ainult keele selgeksõppimine ja eksami sooritamine, vaid oma mõtteid väljendamine vabalt ja korrektselt eesti keeles.

Õpingute ajal saavad üliõpilased juurdepääsu üksikute teemade autoriõigustega kaitstud materjalide andmebaasile.

Baas on loodud ja seda arendatakse tänu õpilaste tagasisidele.

Toimumine: 19.03. – 31.10.2024 (33 korda, lõpptähtaeg on ligikaudne, pandud varuga)

Esmaspäev ja kolmapäev 18.15 – 21.15

Õppekeel: vene keel

1.Õppekava nimetus:

Eesti keele kursus algajatele, tase A1

2. Õppekavarühm:

Keeleõpe

3. Õppe kogumaht:

180 akadeemilist tundi, millest 100 akadeemilist tundi toimuvad kontaktõppes auditooriumis ning 80 tundi on iseseisvat tööd.

4. Sihtgrupp:

Täiskasvanud keelehuvilised, kes ei ole varem eesti keelt õppinud ja soovivad alustada eesti keele õpingutega.

5. Õppe eesmärk:

Arendada eesti keeles rääkimise ja kõnest arusaamise oskust ning julgust ja enesekindlust võõrkeeles suhtlemisel. Omandada keeleoskuse tase A1, mis võimaldab toime tulla igapäevastes korduvates suhtlusolukordades , mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel.

6. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks osaleja:

– lihtsal viisil suhelda, küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata;

– ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakalt hüvasti jätta;

– saab aru tuttavatest nimedest, sõnadest, lihtsatest lausetest siltidel, plakatitel, kataloogis;

– oskab ilma abita rääkida iseendast, oma elukohast, kirjeldada inimesi, keda ta tunneb;

– oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet ja täita formulare personaalsete andmetega.

7. Õppesisu:

Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad 
Tutvumine.
– Tutvumis- ja viisakusväljendid, hüvastijätt.

– Tähestik, olevik, asesõna, jaatav ja eitav kõne, nimisõna ainsus ja mitmus, omastav kääne, pööramine olevikus, küsisõnad kas?, kes?
– Perekond ja sugulased: Perekonnaseis,vanus,välimus, rollid, igapäevased tegevused. Arvsõnad, omadussõnad.
– Kohtumised: Asutused linnas. Kellaaeg. 
– Elukoht: Asjad kodus. Arvud. Aadress. Omadussõnad. 
– Töö ja puhkus: Päev, nädal, kuu. 

–  Küsisõnad.

Linnas.
– Objektid linnas ja maal. Piletite ostmine, info küsimine. Sildid. 
– Poes ja turul
– Toiduained. Viisakas palumine/tellimine. 
– Kohvikus road. Viisakas palumine/tellimine.
– Ilm ja ilmakaared.
-Aastaajad. Omadussõnad. 
– Osastav kääne. 

8. Õppemeetodid:

Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse igapäevaelus tarvilikku sõnavara. Põhiliseks on kommunikatiivne meetod.
Sõnavara õppimine toimub läbi põnevate rollimängude, elulähedaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist, antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest.

9. Õppekeskkond:

Õpe toimub Companion Koolituse auditooriumis (kuni 12 kohta). Koolituse läbiviimiseks on olemas mööbel ja vajalikud tehnilised vahendid: sülearvutid litsenseeritud tarkvaraga, dataprojektor, tahvel. Samuti võivad osalejad tulla oma sülearvutiga. Auditooriumis on internetiühendus ja WiFi, mis võimaldab õppijatel kasutada oma tahvelarvutis või nutitelefonis ajakohaseid materjale ja Eesti Keele Instituudi sõnaraamatuid veebilehel www.eki.ee. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

10. Hindamismeetod:

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt kursuse käigus praktiliste tööde põhjal.

11. Hindamiskriteeriumid:

Osalemine vähemalt 75% õppekavas ettenähtud auditoorse töö tundides ja A1 testi sooritamine.

Test hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.

12. Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid:

Koolituse läbimise kohta väljastatakse tunnistus.

Tunnistus väljastatakse õpilasele, kellel on nii vahe- kui ka A1 taseme lõputest (mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele) sooritatud positiivselt ehk vähemalt 60% vastustest on õiged.

Teised õppijad, kes ei saavutanud õppetulemusi või ei osalenud hindamisel, kes õppis ainult ühel moodulil, saavad tõendi, mis kinnitab kursusel osalemist ja auditoorse tunnide arvu.

13. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Eesti keele kursust läbi viiva õpetaja omab õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemust.

Koolitaja: NadyVest – eesti keele teise keelena õpetaja, koolitaja, koolitusjuht, nõustaja, tõlk. Koolitaja kogemus alates 1984 aastast.

Toimumise aadress: Tallinn, Ahtri 8, 4-s korrus, tuba 88/89  – Companion Koolitus auditoorium

Registreeri!  ⇒  Tel605 1801, 5567 3216,   e-mail: koolitus@companion.ee

 

 

 

 

 

X

Korraldaja

Companion Äri- ja Õigusekool
Telefon
+372 605 1801
E-post
koolitus@companion.ee
Веб сайт
https://companion.ee/

Lektorid

Companion Äri- ja Õigusekool

Koht

Companion Äri- ja Õigusekool
Ahtri 8-88, 10117 Tallinn, Estonia
Kategooria

Next Event

  Kursuse nimetus *:

  Vali keel:*


  Kliendile:*

  Osavõtjate andmed: *

  Firma nimi ja aadress: *


  Osavõtjate andmed: *

  Osalejate arv:*


  Telefon:


  E-posti aadress:*


  Küsimused lektorile:

  div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://companion.ee/wp-content/uploads/2022/10/ofisy-1.png);background-color: #ffffff;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}