Preloader logo

Bürooassistendi täiendkoolitus (vene keeles)

Kuupäev

23 Okt 2023 - 29 Veeb 2024
Ongoing...

Hind

1490 €

Keeled

eesti,
vene

Bürooassistendi täiendkoolitus (vene keeles)

Companion Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

Õppekava on koostatud vastavalt kutsestandardile “Bürooassistent, tase 4” (B.2.6, B.2.7, B.3.1).

Programm sisaldab mooduleid, mis annavad tänapäeva kontoritöötajale vajalikud teadmised ja oskused oma tööülesannete tulemuslikuks täitmiseks:

– asjaajamine (dokumentatsioon, info vormistamine ja dokumendikäibe korraldamine);

– organisatsioonikultuuri mõiste;

– digioskused (kontori põhiprogrammid ja kutsete, voldikute jms kujundus);

– keelemoodul (kirjalik inglise ärikeel ja kirjalik eesti ärikeel).

Soovi korral saab kursusele lisada juurde keelemooduli(d):

– inglise keel (24 akadeemilist tundi);

– eesti keel (24 akadeemilist tundi).

Kõiki programmi kuuluvaid mooduleid saab õppida eraldi.

Kontoritöötajate konkreetsed tööülesanded varieeruvad ja sõltuvad konkreetse organisatsiooni tegevusest. Tavaliselt eeldatakse bürooassistendilt asjalikkust ja kiiret tegutsemist, mitmekülgseid teadmisi ja oskusi, teabe konfidentsiaalsuse tagamist ning erinevate inimestega suhtlemist.

Õppekeel: vene

Õppekava nimetus: Kontoritöötajate täiendkoolitus

Õppekavarühm: Sekretäri- ja kontoritöö

Õppetundide maht: 

põhimoodulid 110 ak.tundi (millest 88 akadeemilist tundi – kontaktõpe ja 22 tundi iseseisev töö) ;

koos täiendavate keelemoodulitega (eesti keel – 24; inglise keel – 24 tundi) – 180 ak.tundi (millest 136 ak. tundi – kontaktõpe ja 44 tundi iseseisev töö )

Sihtgrupp: Kursuse programm on mõeldud kontoritöötajatele (sekretärid, assistendid jt), kes soovivad end täiendada või eriala- ja karjäärivõimalusi laiendada. Samuti sobib koolitus hästi väikeettevõtete juhtidele, alustavatele ettevõtjatele, üksikettevõtjatele, raamatupidajatele ja juhtidele.

Sisseastumistingimused: Keskharidus. Soovitav on eesti keele oskus tasemel B1, inglise keele oskus tasemel A2-B1. Keeleoskuse taset saab tõsta lisamoodulite läbimisega.

Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt 4.

Koolituse eesmärk: Omandada kaasaegsetele nõuetele vastavad põhiteadmised ja -oskused ametiülesannete täitmiseks bürootöö valdkonnas.

Õpitulemused

Õppekava läbimisel õpilane:

 • teab, kuidas korraldada dokumenditööd vastavalt seadusandlusele;
 • oskab koostada põhilisi dokumente vastavalt regulatiivsetele nõuetele;
 • tunneb isikuandmete kaitse nõudeid teabevahetuseks;
 • teab, kuidas infotehnoloogilisi vahendeid kasutades töödelda, edastada ja säilitada erinevaid andmeid;
 • teab eesti- ja ingliskeelsete dokumentide loomise põhiprintsiipe ja eripärasusi;
 • oskab töötada põhilistes kontoritöö programmides: Word, Excel, Power Point;
 • teab, kuidas disainida materjale Canvas;
 • oskab optimeerida dokumentidega tööd läbi erinevate Google teenuste;
 • omab arusaamist töösuhete sõlmimise lepinguliikidest ja nende erinevustest.

Kursuse sisu:

1. Moodul. Kontoritööd: organiseerimine, asjaajamine, arhiveerimine.  16 akadeemilist tundi (Margarita Alekseeva).

1.1 Asjaajamise õiguslikud alused.

Dokumentide ja arhiivide haldamist reguleerivate õigusaktide läbivaatamine.

Nõuded dokumentidega töökorraldusele.

EVS-i vormistamise standardid ja terminoloogia.

Kaasaegse kontoritöö tunnused, elektroonilisele kontoritööle ülemineku eelised ja riskid.

Dokumendikäibe korraldus.

1.2 Dokumentide koostamine ja vormistamine

Ärikirja elemendid vastavalt standarditele.

E-kirjade läbiviimise järjekord, e-kirjade vormistus.

Haldusdokumendid (tellimused).

Akti registreerimine. Juhtumite vastuvõtmise ja üleandmise akt.

Dokumentide registreerimise järjekord: tõend, koopia, väljavõte.

Koosolekute, koosviibimiste ja koosolekute ettevalmistamine kohapeal; protokolli koostamine.

E-koosolekute läbiviimine ja salvestamine.

Nõuded dokumentide registreerimisele.

1.3 Asjaajamise korraldus

Dokumendikäibe korraldus ja dokumentide liigitusskeem (juhtumite klassifikatsioon).

Juhtumite klassifikatsiooni koostamise põhimõtted ja käsitlused.

Muudatused dokumentide liigitusskeemi koostamisel vastavalt Arhiivieeskirja uutele nõuetele.

Kontoritöö juhendamine.

Digitaalne juhtimissüsteem (DHS).

1.4 Arhiivitöö korraldus

Arhiivide haldamist reguleerivad õigusaktid.

Nõuded dokumentide säilitamisele ja kasutamisele vastavalt uutele nõuetele.

Dokumentide koostamine arhiivi kasutamiseks.

Alalise ja ajutise säilitustähtajaga dokumendid.

Dokumentide säilitusperioodid.

Pikaajaliseks säilitamiseks mõeldud failivormingud.

Elektrooniline dokumentide säilitamise süsteem.

Hübriidasjaajamine.

Nõuded dokumentide digitaliseerimisele.

2. Moodul. Organisatsiooni- ja suhtlemiskultuur.   4 akadeemilist tundi (Aleksei Norden).

Organisatsioonikultuur ettevõttes.

Suhted partnerite ja klientidega, läbirääkimisoskused.

3. Moodul. Digioskuste arendamine. 34 ak.h. (Dmitri Kalinin).

3.1 Ülevaade kontoritöö põhilistest programmidest.

Word, Excel, PowerPoint.

Küberhügieen. Kuidas ennetada võimalikke riske interneti kasutamisel.

Kutsete, tervituste ja kuulutuste kujundamine Canvas.

Programmid ametlike veebiürituste korraldamiseks: ZOOM, Microsoft Team.

Pilveteenuste kasutamine teabehalduse korraldamiseks (Google Drive, Onedrive, Dropbox, Google Calendar jne).

3.2 Dokumentidega töö optimeerimine.

Microsoft.

Tasuliste ja tasuta versioonide erinevused.

Kategooriate, märgistuste, kaustade ja rühmade kasutamine, reeglite loomine ja ajastatud saatmine. Allkirjade loomine ja nende kasutamise seadistamine.

Kalendri individuaalne ja ühine kasutamine.

Märkmete loomine.

OneNote’i multifunktsionaalse sülearvutiga töötamine.

Töö korraldamise võimalused ToDos.

Küsimustike koostamine.

Google.

Gmail programmide seaded, meili ajastamine, siltide ja reeglite loomine. Allkirjade loomine ja nende kasutamise seadistamine. Kirja lisamine ülesannetesse.

Kalendri loomine ja kutsed. Erinevus sündmuse, ülesande ja meeldetuletuse vahel.

Märkmetega töötamine (Keep). Siltide määramine ja loendite koostamine.

Vormide kasutamine kontoritöös ja töös klientidega.

4. Moodul. Töösuhted. 6 akadeemilist tundi (Aleksei Smelov).

Tööleping ja muud lepinguliigid, nende erinevused.

Töösuhete tunnused kaugtööl.

Isikuandmete kaitse ja töötlemine.

Töölepingu ja muud liiki lepingute lõpetamine.

Töötaja ja tööandja vastutus töölepingu rikkumiste eest.

5. Moodul. Korrektne eesti kirjakeel. 14 akadeemilist tundi (Aire Isand) Zoom vahendusel.

Keelekasutust reguleerivad juhendid ja normid; kirjandus.

Eesti kirjakeele norm – mis see on? Ametikeele kasutamise eripärad.

Ametlike tekstide ülesehituse põhiprintsiibid.

Süntaks: lause ja lausete tüübid, kirjavahemärgid.

Täheortograafia: häälikute märkimine kirjas, võõrsõnad, nimede ja võõrnimede kirjutamine ametidokumentides, nende käänamine; praktilised harjutused.

Algustäheortograafia (reeglid ja nende praktiline rakendamine).

Kokku- ja lahkukirjutamine (käsitletakse kõikide sõnaliikide kokku- ja lahkukirjutamise aspekte); praktilised harjutused.

Lühendamise printsiibid ja näited, praktilised harjutused.

Praktilised tööd, tüüpiliste vigade analüüs.

Ärikeele kasutamist reguleerivad eeskirjad; soovituslik kirjandus.

Eesti kirjakeele standard – mis see on? Kirjakeele kasutamise eripära.

Ametlike dokumentide koostamise põhiprintsiibid.

Süntaks: laused ja lauseliigid, kirjavahemärgid.

Ortograafia: häälikute määramine kirjas, võõrsõnad, nimede ja võõrnimede õigekiri ametlikes dokumentides, nimede käänded.

Väike- ja suurtähtede õigekiri (reeglid ja praktiline rakendus).

Kokku ja lahkukirjutamine (praktilised harjutused)

Redutseerimise põhimõtted ja näited.

Praktiline töö, tüüpiliste vigade analüüs.

6. Moodul. Kirjalik inglise ärikeel.  14 akadeemilist tundi (Natalia Frolova), Zoom vahendusel.

Kuidas kirjutada email:

 • ärisündmuse kohta;
 • probleemi selgitamiseks;
 • kolleegile, et paluda temal midagi teha;
 • küsimaks lisateavet ja väljendada huvi;
 • juhiste andmiseks kolleegile;
 • kolleegi tänamiseks (B1).

Täiendavad moodulid (valikuline):

 • eesti keel, 24 akadeemilist tundi (klassiruumis);
 • inglise keel, 24 akadeemilist tundi (online).

Õppemeetodid: Loengud, arutelud, praktiline töö klassiruumis. Koolitajad kasutavad õpetamise protsessides oma praktikas kõige paremini toimivaid meetodeid.

Õppekeskkond: Hübriidõpe – osaliselt Companion Koolituse klassiruumis, osaliselt Zoom/Teams platvormide kaudu.

Õppematerjalide loetelu: Koolitajate koostatud õppematerjalid.

Hindamiskriteeriumid:

Kursuse läbinuks loetakse osalejad, kes on võtnud osa vähemalt 75% kursuse sisust ja saavutanud õpiväljundid.

Väljastatud dokumendid:

Lõpetamisel saavad õpilased:

TUNNISTUSE, kui õpilane on osalenud vähemalt 75% tundidest ja saavutanud märgitud õpiväljundid.

TÕENDI, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õpilane osales õppetegevuses. Tõend väljastatakse õpilase kontakttundide arvu järgi, kuid mitte juhul, kui õpilane osales vähem kui pooltel õppetundidest.

Maksumus:

1490 eurot – baasmoodulid

480 eurot – eesti keele lisamoodul (24 tundi)

480 eurot – inglise keele lisamoodul (24 tundi)

Koolitajad:

Margarita Alekseeval on majandusalane kõrgharidus ning pikaajaline haldus- ja õppetöö kogemus kontoritöö alal.

Aleksei Norden on praktiseeriv psühholoog, kellel on laialdased kogemused õpetamise ja nõustamise alal erinevatel teemadel.

Dmitri Kalinin on IT-spetsialist, 5. taseme täiskasvanute koolitaja (andragoog) digioskuste alal.

Aleksei Smelov on 20-aastase kogemusega praktiseeriv jurist, õigusteaduste magister, ettevõtja ja konsultant.

Aire Isand on aastatepikkuse kogemusega eesti keele õpetaja, kontoritöö spetsialist.

Natalia Frolova –  inglise keele filoloog,  Express English OÜ asutaja. Natalja on välja töötanud oma õpetamismetoodikat, mille edukalt kasutab juba mitu aastat oma kursustel.

Irina Kurg omab eesti keele õpetamise kogemust aastast 1992, ta on Kure Äri OÜ juht, eesti keele õppimise platvormi looja, oma eesti keele õppimise metoodika autor. Irina juhtis kohalikus raadios eesti keele tundidega saadet ja on avaldanud kohalikus meedias artikleid eesti keele õpetamisest.

Eelregistreerimine ⇒ tel.6051801, e-mail: koolitus@companion.ee

 

X

Korraldaja

Companion Äri- ja Õigusekool
Telefon
+372 605 1801
E-post
koolitus@companion.ee
Веб сайт
https://companion.ee/

Lektorid

 • Aire Isand
 • Aleksei Smelov

  20-aastase kogemusega praktiseeriv jurist, õigusteaduste magister, ettevõtja ja konsultant

 • Dmitri Kalinin

  Lektor: Dmitri Kalinin, IT-spetsialist, arvutikursuste õppejõud erinevates ettevõtetes, 5. taseme andragoog

 • Irina Kurg
  Irina Kurg
 • Margarita Aleksejeva
 • Natalja Frolova

  inglise keele filoloog ja tõlk, magistrikraad, firma ExpressEnglish asutaja, viis läbi erinevaid inglise keele koolitusi, (IELTS eksamiks ettevalmistuskoolitus,  riigieksamile ettevalmistuskoolitus, koolitus inglise keele häälduse ja suhtlemisoskuse parandamiseks). Natalja on välja töötanud oma õpetamismetoodika, mida kasutab oma kursustel edukalt juba mitu aastat.

Companion Äri- ja Õigusekool

Koht

Companion Äri- ja Õigusekool
Ahtri 8-88, 10117 Tallinn, Estonia

  Kursuse nimetus *:

  Vali keel:*


  Kliendile:*

  Osavõtjate andmed: *

  Firma nimi ja aadress: *


  Osavõtjate andmed: *

  Osalejate arv:*


  Telefon:


  E-posti aadress:*


  Küsimused lektorile:

  div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://companion.ee/wp-content/uploads/2022/10/ofisy-1.png);background-color: #ffffff;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}